Zasady i regulamin ministranta

 

I Uwagi ogólne

 

1. Ministranci przychodzą do służenia minimum 10 minut przed Mszą świętą.

2. Ministranci służący przy ołtarzu, powinni być w stanie łaski uświęcającej, aby móc zawsze przyjąć Pana Jezusa do swego serca.

3. Strój ministranta powinien być zawsze czysty, wyprasowany i starannie założony.

4. Ministrant jest dobrym uczniem i uczynnym kolegą, dającym przykład chrześcijańskiego zachowania w kościele, w szkole, w domu rodzinnym.

 

II. Modlitwa przed i po służeniu

 

1. Ministranci ustawiają się do służenia 5 minut przed Mszą lub nabożeństwem.

2. Nawet wtedy, gdy jeszcze nie ma kapłana, ministranci sami odmawiają modlitwę przed służeniem, rozpoczynając ją znakiem krzyża. Prowadzi ją ceremoniarz lub, gdy go nie ma najstarszy ministrant.

3. Po Mszy świętej ministranci odmawiają modlitwę po służeniu, kończąc ją znakiem krzyża.

 

III. Służba liturgiczna

 

1. Służba liturgiczna odbywa się wg wyznaczonego grafiku dla poszczególnych ministrantów

2. Każdy kandydat, ministrant i lektor ma obowiązek uczestniczenia w niedzielnej mszy św., w dyżurze w wybranym przez siebie dniu oraz sobotnich zbiórkach.

3. Lista obecności i punktacji służy weryfikowaniu wypełnianych dyżurów oraz jest podstawą do nagradzania sumienności i rzetelności ministranta. Wpisywanie się na nią jest obowiązkiem każdego.

4. Ceremoniarz lub najstarszy ministrant wyznacza funkcje liturgiczne.

5. Ministranci przy ołtarzu mają zawsze złożone ręce, nie rozglądają się i nie rozmawiają.

6. W miesiącach wakacyjnych ministranci pozostający w domach przychodzą służyć jak najczęściej.

7. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności

8. Kadzidłem mogą się zajmować tylko ceremoniarze lub wyznaczeni ministranci

 

IV. Zasady ministranta

 

-       każdy powinien je znać i wypełniać

 

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

7. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

8. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

 

V. Kary i nagrody

 

1. Wobec ministranta, który będzie lekceważył sobie swoje obowiązki ministranckie będą wyciągane konsekwencje:

a) rozmowa dyscyplinująca z Opiekunem;

b) ostrzeżenie od Opiekuna;

c) rozmowa z Rodzicami;

d) zawieszenie w funkcji ministranta (czas będzie określony przez Opiekuna);

e) wydalenie z grona ministrantów.

2. Te same zasady, co w punkcie 1 dotyczą także tych ministrantów, którzy poprzez swoją postawę poza służbą przy ołtarzu i na zbiórkami będą przynosili wstyd gronu ministranckiemu (kradzieże, palenie papierosów i picie alkoholu, nieodpowiednie zachowanie w szkole, itp.).

3. Na wspólne wyjazdy będą klasyfikowani ci ministranci, którzy nie będą zaniedbywali służby liturgicznej. Służyć będzie temu lista obecności.

4. Na koniec każdego miesiąca będą przyznawane nagrody dla najgorliwszych ministrantów, w czerwcu będzie ogłoszony „Ministrant Roku”, który otrzyma „Dyplom Najlepszego Ministranta Roku” oraz nagrodę rzeczową lub pojedzie za darmo na wycieczkę.

5. Raz w miesiącu, na sobotniej zbiórce będzie wspólne świętowanie urodzin ministrantów, którzy urodzili się danego miesiąca.

6. Każdy kandydat, ministrant i lektor ma prawo uczestniczenia w darmowym sobotnim treningu piłkarskim.

7. Z funduszu ministranckiego co roku będą wydzielane środki na:

a) dofinansowanie wycieczek i wyjazdów

b) dofinansowanie drużyny piłkarskiej

c) zakup i inwestycje w salkch ministranckich

d) zakup słodyczy, napoi itp.

e) wyjścia do kina

f) fundusz socjalny dla najbiedniejszych

 

VI. Przyjęcie kandydatów do grona Liturgicznej Służby Ołtarza

1.    Ministrantem może zostać każdy chłopiec, który jest ochrzczony i odznacza się poprawną postawą.

 

 

VII. Obowiązki prezesa

 

Prezes ministrantów reprezentuje całą wspólnotę. Powinien wykazywać się odpowiedzialnością, sumiennością i uczciwością.

-       Kadencja trwa cały rok szkolny

Wyboru dokonują ministranci większością głosów

-       Wybór zawsze zatwierdza ksiądz opiekun i ma prawo decydujące.

-       Do obowiązków należy:

·      Sumienność

·      Uczestnictwo w zbiórkach

·      Uczestnictwo w dyżurach

·      Pomoc w przygotowaniu kandydatów do służby

·      Pomoc w przygotowaniu uroczystości

·      Zliczanie punktów za służenie

- Prezesa może w każdej chwili zawiesić lub odwołać ksiądz opiekun oraz ks. proboszcz.

 

Dane teleadresowe

Telephone: 95 762 05 15
Email: parafiadrezdenko@gmail.com

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
P.W. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO

PL. KOŚCIELNY 2,
66-530 DREZDENKO

nr konta: 67 1020 2892 0000 5202 0522 5414

logo